I-V 10:00 - 18:30, VI 10:00 - 15:00

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje “Grillman.lt” taisyklės:


1. Bendrosios nuostatos


1.1. Pardavėjas - UAB ,,Manfira", Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens kodas 302812448, PVM mokėtojo kodas LT100006981110, registruotacijos adresas  Eišiškių pl. 127, LT-02184 Vilnius, buveinės adresas Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius. 

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje Grillman.lt. 

1.3. Prekės – elektroninėje parduotuvėje Grillman.lt siūlomos ar Pirkėjo įsigyjamos prekės bei paslaugos. 

1.4. Grillman.lt – elektroninė prekių parduotuvė, esanti adresu www.grillman.lt.

1.5. Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo.

1.6. Šios Taisyklės yra privalomos sudarant sutartis tarp pardavėjo ir pirkėjo dėl prekių įsigijimo. Pirkėjas, prieš apsispręsdamas atlikti prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje Grillman.lt, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles. Atsakomybė už nesusipažinimą su Taisyklėmis tenka pirkėjui. 

1.7. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”), jas patvirtinus pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio “Susipažinau su Grillman.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Grillman.lt  internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.8. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs pirkėjas bus informuojamas prisijungimo Grillman.lt puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.
1.9. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.10. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Grillman.lt internetinėje parduotuvėje.


2. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas


2.1. Pirkėjas gali užsisakyti Prekes Grillman.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

2.1.1. internetu užsiregistruodamas Grillman.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
2.1.2. internetu nesiregistruodamas Grillman.lt;
2.1.3. telefonu;
2.1.4. el. paštu;
2.1.5. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsisakydamas Prekes vienu iš Taisyklių 2.1.1 – 2.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Grillman.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Grillman.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
2.3. Prekių užsakymai, pateikti telefonu, el. paštu ar parduotuvėje, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.
2.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą Prekę ar Paslaugą ir suformavęs Prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. 
2.5. Visa esminė informacija apie Prekę ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo Prekės aprašyme Grillman.lt.
2.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Grillman.lt bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.
2.7. PVM sąskaita - faktūra už Prekę siunčiama Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar Prekių atsiėmimo vietoje dienos data.
2.8. Jei Pardavėjas neturi galimybės įvykdyti Prekės užsakymo dėl pateisinamos priežasties, Pardavėjas informuoja Pirkėją jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, kad užsakymo įvykdymas negalimas ar bus įvykdytas vėliau. Pardavėjas tokiu atveju nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už Prekę. 


3. Prekių kainos, jų apmokėjimo tvarka ir terminai 


3.1. Prekių kainos Grillman.lt nurodomos eurais, priskaičiuojant, tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

3.2. Prekės kaina po Prekės užsakymo patvirtinimo nekeičiama, išskyrus atvejus, kai nepaisant Pardavėjo pastangų užtikrinti kainų teisingumą, Prekės kaina pakito dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Tokiu atveju, Pardavėjas, prieš patvirtindamas prekės užsakymą, raštu ar žodžiu, informuoja Pirkėją ir pasiūlo Pirkėjui Prekę užsakyti teisinga kaina arba atšaukti Prekės užsakymą. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 3 darbo dienas. Prekės užsakymas nėra vykdomas, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Atšaukus Prekės užsakymą, Pirkėjui, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas grąžinama visa jo sumokėta suma. 

3.3. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
3.3.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
3.3.2. banko pavedimu;
3.3.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele fizinėje Grillman parduotuvėje; 
3.3.4. lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito paslauga.

3.4. Prekės pristatymo terminas skaičiuojamas nuo tada, kai patvirtinamas užsakymo įvykdymo galimumas ir pradedamas jo vykdymas, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už Prekę arba pasirenkamas atsiskaitymo būdas – grynais arba kai gaunamas patvirtinimas dėl finansavimo suteikimo. 

4. Pirkėjo teisės


4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Grillman.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Griilman.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.6. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp Pardavėjo ir Pirkėjo kilusius ginčus ( CK 6.2287str. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

4.7. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje ec.europa.eu/odr/  


5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu [email protected] arba tel. +370 633 11 451 .

5.3 Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti, kad Pardavėjas galėtų tinkamai vykdyti savo įsipareigojamus.

5.4.  Pirkėjas, naudodamasis Grillman.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.


7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Grillman.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti pagal Privatumo politikoje aprašytas taisykles ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 3 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.